Lektorský tým

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

JUDr. Alena Tobiášová, MBA, náměstkyně ředitele pro organizační, právní věci a personalistiku Fakultní nemocnice Brno

JUDr. Radek Policar, náměstek MZ ČR pro legislativu a právo

 

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D.

přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

MUDr. Mgr. Jolana TěšinováAbsolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně pracovala v letech 1999 – 2005 na Ministerstvu zdravotnictví nejprve jako vedoucí právního oddělení, později jako ředitelka právního odboru. V letech 2006 – 2008 působila jako odborný asistent Školy veřejného zdravotnictví IPVZ. Od roku 2007 pracuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako odborný asistent, od roku 2009 je přednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vyvíjí vzdělávací, konzultační a publikační činnost zejména v oblasti medicínského práva. V této oblasti spolupracuje především s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, Academy of Health Care Management, Justiční akademií, Slovenskou zdravotnickou univerzitou v Bratislavě, odbornými lékařskými společnostmi ČLS JEP ad. Je vedoucím autorem mezioborové publikace Medicínské právo (C. H. Beck, 2011). Je organizátorem medicínskoprávních konferencí (Sjezd nemocničních právníků). Je členkou Etické komise Ministerstva zdravotnictví, členkou hlavní pracovní skupiny pro tvorbu metodiku odškodňování újem na zdraví po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

JUDr. Alena Tobiášová, MBA

námětkyně ředitele pro organizační, právní věci a personalistiku

JUDr. Alena Tobiášová, MBAJe absolventkou Právnické fakulty University J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova universita). Postupně působila jako právník a zástupce vedoucího odboru zdravotnictví Magistrátu města Brna, advokátní koncipientka a sedm let jako advokátka. Od r. 2000 pracuje ve Fakultní nemocnici Brno, nejdříve na pozici vedoucí Právního a kontrolního odboru, od r. 2007 je náměstkyní ředitele pro organizační, právní věci a personalistiku. Vždy se věnovala přednáškové činnosti - Střední zdravotní škola v Brně, IPVZ v Praze, NCO NZO v Brně, Společnost medicínského práva ČLS J. E. Purkyně, CMC Graduate School of o.p.s. a další. Je členkou České lékařské společnosti J.E.Purkyně - Společnosti medicínského práva, zapsána v seznamu advokátů Business České advokátní komory s dočasným pozastavením výkonu činnosti.

JUDr. Radek Policar

náměstek MZ ČR pro legislativu a právo

JUDr. Radek PolicarV roce 2000 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 2000 až 2004 pracoval jako právník ve Fakultní nemocnici Brno. Od roku 2004 působí v brněnském Masarykově onkologickém ústavu nejprve jako vedoucí Právního úseku, od roku 2008 jako náměstek pro právní služby a personalistiku, od roku 2010 jako zástupce ředitele. Od 1. listopadu 2013 je přednostou Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.Je autorem publikace Zdravotnická dokumentace v praxi, Grada Pubslihing, 2010, a spoluautorem první a stále jediné české učebnice medicínského práva (Medicínské právo, C. H. Beck, 2011). V současnosti se podílí na tvorbě komentáře k novému občanskému zákoníku. V lektorské činnosti se věnuje všem tématům v rámci zdravotnického práva, také právní regulaci veřejného zdravotního pojištění, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků či biomedicínského výzkumu. Dále se věnuje také pracovnímu právu a managementu (zejména řízení lidských zdrojů), veřejným zakázkám, ochraně soukromí (vč. systému řízení bezpečnosti informací), řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví. V této oblasti spolupracuje především s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, s Právnickou fakultou a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Ústavem státu a práva AV ČR, Academy of Health Care Management ad.Podílí se na organizaci medicínskoprávních konferencí v České republice.Je členem Executive Committee, The Czech Republic Unit of the UNESCO International Network in Bioethics.